top of page
I%25252520took%25252520the%25252520shot%25252520at%25252520home%25252520with%25252520Sigma

Man blir ju helt snurrig i huvudet av alla HR- begrepp. Lugn bara lugn, vi hjälper dig med HR-tugget

Ordlista 


 
Agil HR - är ett sätt att tänka kring hur arbetsplatsen ska fungera. Agil HR strävar efter en arbetsplats som är flexibel, anpassningsbar, transparent och med plats för lärande.
 
Arbetsgivarvarumärke - se Employer Brand.
 
Arbetsmiljö - är den fysiska, psykosociala arbetsmiljön. En god arbetsmiljö värnar om medarbetarnas fysiska och psykiska hälsa. 
 
Arbetsrätt - är en del av lagstiftningen som styr förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. 
 
Avslutningssamtal - ett avslutande samtal med en medarbetare som sagt upp sig. Syftet är att fånga in medarbetarens upplevelse av arbetsplatsen, ge hen utrymme att komma med feedback på vad som varit bra, respektive mindre bra och också öppna upp möjligheter att komma tillbaka.
 
Employer brand - betyder arbetsgivarvarumärke och innebär hur ni vill uppfattas som arbetsgivare. När varumärket är det som särskiljer dina produkter/tjänster från andras, är arbetsgivarvarumärket det som särskiljer er från andra arbetsgivare. Det svarar på frågan varför kandidater ska välja er och varför era befintliga medarbetare stannar kvar. 
 
Employer branding - betyder hur ni kommunicerar ert arbetsgivarvarumärke, gör det känt och trovärdigt. 
 
Engagemang - att som medarbetare känna arbetsglädje och motivation till att och vilja delta i verksamhetens utveckling. Studier visar att företag med engagerade medarbetare som mår bra, når bättre resultat. 
 
EVP - Employee Value Proposition betyder arbetsgivarerbjudande och inkluderar allt det ni erbjuder era medarbetare, från ett trevligt bemötande vid första intervjun och en bra start på nya jobbet till utvecklingsmöjligheter och ett fint avslut. Andra viktiga delar i erbjudandet är också förmåner, flexibilitet, en god arbetsmiljö och olika typer av belöningssystem.  
 
Exitsamtal - samma som avslutningssamtal. 
 
Företagskultur - är det som “sitter i väggarna”, det kan vara allt ifrån hur ni samarbetar till stämningen i fikarummet. Er företagskultur är helt unik för er och kännetecknar den speciella känsla som era kunder och medarbetare upplever när de kliver in på kontoret. Hitta er unika företagskultur och sätt ramar för hur ni vill att era medarbetare och ledare ska bete sig. Då kommer ni att bli mer framgångsrika som företag och attraktivare som arbetsgivare. 
 
Hybridkontor - på engelska säger de work from anywhere. I praktiken betyder det att arbetsplatsen både kan vara på kontoret eller varifrån det passar och att det går att delta i alla möten online. 
 
Inkludering - att inkludera alla på arbetsplatsen och tillsammans bidra till att alla känner gemenskap. 
 
Internkommunikation - är allt det ni kommunicerar inom organisationen. Ni lyckas bäst med er interna kommunikation när ni har en tydlig plan för den och när det ni säger internt stämmer överens med det ni kommunicerar utåt. 
 
Kandidatupplevelse - det intryck era kandidater får av er under attraktions- respektive rekryteringsfasen. Era kandidater är också viktiga ambassadörer för er som potentiell arbetsgivare. Därför är det viktigt att de får ett bra intryck av er.
 
Kollektivavtal - är en överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren om deras rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. 
 
Ledarskap - det sätt en chef leder sitt team/sin verksamhet. Tydlighet, lyhördhet och tillit brukar vara tre viktiga egenskaper för att lyckas som ledare.

Löneindex - är ett index över lönekostnader för arbetad tid. 
 
Medarbetarengagemang - medarbetare som trivs gör ett bättre resultat. Måttet av engagemang hos era medarbetare visar hur väl ni skapar en arbetsplats där de mår bra och därmed gör ett bra jobb. 
 
Medarbetarsamtal - samtal där chef och anställd har möjligheten att lämna feedback på varandras arbete. Tillsammans kan ni sätta mål för framtiden som medarbetaren kan sträva mot, samtidigt kan ni som arbetsgivare erbjuda olika typer av stöd för att hjälpa medarbetaren att utvecklas. 
 
Medarbetarstöd - handledning för medarbetarens behov och mål. 
 
Medarbetarupplevelse - på samma sätt som kunden har sin resa, går medarbetaren också igenom olika faser under sin tid som anställd hos er. Det är viktigt att hen känner sig lika väl bemött vid första mötet med er som när hen slutar. 
 
Mångfald - att skapa mångfald handlar om att inkludera flera olika perspektiv på arbetsplatsen och att inte utesluta människor med viss social, etnisk eller kulturell bakgrund eller sexuell läggning. 
 
Onboarding - handlar om att ge er nya medarbetare ska få en så bra start som möjligt. För att hen både snabbt känner sig som en del av teamet och kommer igång med sina arbetsuppgifter behöver ni ha en fungerande onboarding-process. Det kan vara allt ifrån att ha en “buddy” eller mentor som finns för den nya medarbetaren till att skapa en arbetsplats som känns inbjudande och välkomnande. 
 
Offboarding - lika viktigt som det är att få en bra start på den nya arbetsplatsen är det att få ett bra avslut. En viktig del i det är att erbjuda ett exitsamtal där medarbetaren får dela med sig av sina erfarenheter och upplevelser. 
 
Personlighetstest - ett test som görs i samband med rekryteringen för att säkerställa kandidatens styrkor och svagheter och om hen är en bra match för tjänsten. 
 
Preboarding - processen från det att avtalet skrivits på tills dess att personen börjar arbeta på sin nya arbetsplats och har kommit igång med sina arbetsuppgifter. 
 
Referenser - en referens kan vara en tidigare chef eller kollega som kan gå i god för att du (som potentiell ny medarbetare) har hanterat dina tidigare utmaningar och ansvarsområden på ett framgångsrikt sätt.  
 
Rekrytering - innebär att anställa nya medarbetare. Både företaget och utomstående rekryterare kan ha ansvaret för rekryteringsprocessen. 
 
Självledarskap - att kunna leda och driva dig själv, vilket blir allt viktigare för dig som jobbar mycket på distans. För att förbättra din förmåga att leda dig själv kan du ställa krav på din arbetsgivare att ge dig det stöd du behöver. 
 
Slack - Searchable Log of All Conversation and Knowledge, webbaserat kommunikationsverktyg. 

Stanna-samtal - Genom stanna-samtal har du som arbetsgivare möjlighet att få medarbetarnas perspektiv kring varför de funderar på att sluta. Du får viktiga insikter i hur er arbetsplats kan förbättras för att era medarbetare ska vilja stanna eller kanske vill komma tillbaka efter att de slutat. 
 
Utvecklingssamtal - är regelbundet återkommande samtal mellan dig som chef och din/a medarbetare. Under ett utvecklingssamtal går ni igenom medarbetarens individuella mål - om tidigare har uppnåtts och framtida mål. Ni pratar också om hur medarbetaren trivs i gruppen och på arbetsplatsen, samt vad som kan förbättras där. 

bottom of page